Specializarea știinţele naturii

Profilul Real. Specializarea Științele naturii

 

Specific

  • orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
  • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare;
  • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate;
  • formarea unui comportament  activ şi responsabil  în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

 

Discipline de studiu:

 

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie. La clasele cu predare intensivă a unei limbi străine, se adaugă şi studiul aprofundat al limbii engleze.

 

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.

 

Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză, gemană); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a), Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).

 

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

 

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

 

În cazul specializării Ştiinţele naturii, numărul de ore de matematică, fizică, chimie, biologie are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a, având în vedere că cele 4-6 ore din Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale, extinderi sau aprofundări) vizează cu prioritate aceste discipline. Începând cu clasa a XI-a, dispar complet din orar disciplinele din aria curriculară Arte şi disciplina informatică.

 

Tezele

  • Se susțin la următoarele discipline:
  • limba şi literatura română
  • matematică
  • fizică, chimie, biologie (la alegere)
  • fizică, chimie, biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziția precedentă)
  • limba engleză (pentru clasele cu intensiv engleză)

 

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Științe naturii este o secţie ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, agronomie, medicină veterinară, silvicultură.

 

Medii de admitere:

Anul școlar Ultima medie de admitere
2010 9,11
2011 8,17
2012 8,90
2013 9,46
2014 8,92
2015 9,24
2016 9,07
2017 9,39
2018 9,01
2019 9,34
2020 9,51
2021 9,41
2022 9,56
2023 9,50

 

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Științele naturii

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a   X-a Clasa a   XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba modernă 1* 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3
Fizica 3 3 3 3
Chimie 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Logică 1      
Psihologie   1    
Economie     1  
Filosofie       1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5    
Educaţie vizuală 0,5 0,5    
Educaţie fizică 1 2 1 1
Tehnologia informației și a comunicațiilor 2 1 2 1
Informatică 1 1    
Educație anteprenorială   1    
Curriculum la decizia şcolii 1 1 4-5      5-6
TOTAL ORE/SAPT. 29 29 28-29 28-29

*La clasele de științe naturale, intensiv engleză, se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei limba engleză, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).